Hoofd Bedrijfsvoering VNACS - vestiging Willemstad

Stand­plaats Willemstad
Contractduur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
Uren per week 40
Maand­salaris €4.758 - €7.094
Salaris­niveau schaal 13
Niveau Master/doctoraal
Vakgebied Financieel / economisch, ICT, Facilitair / dienstverlening, Juridisch, Personeel en organisatie, Inkoop / verkoop, Documentatie en Informatievoorziening, Internationaal
Reageren voor 6 maart 
Vacaturenummer DGKR/VNACS/24/02
Plaatsingsdatum 5 februari 2024
Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaves. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve Rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het Rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de Grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Ministerie van BZK; Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties (DGKR)

Het Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties (DGKR) is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden als uitgangspunt, waarin de rechten en de verplichtingen van de landen binnen het Koninkrijk zijn neergelegd, bevordert het DGKR met de daarbij horende Vertegenwoordigingen van Nederland in het Caribisch gebied de autonomie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast wordt ingezet op vergroting van het zelfredzaam vermogen van de landen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het DGKR adviseert en ondersteunt de bewindspersoon verantwoordelijk voor Koninkrijksrelaties. De beleidsterreinen van de directie Koninkrijksrelaties raken alle departementen direct of indirect en binnen deze departementen een veelheid aan beleidsterreinen.

De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VNACS) vervult een brugfunctie. De VNACS draagt bij aan de totstandkoming van Nederlands beleid door risico’s en kansen lokaal te signaleren, legt het beleid uit, informeert belanghebbenden en draagt waar mogelijk bij aan de uitvoering. De VNACS opereert geïnformeerd en in nauwe samenwerking met de collega’s van DGKR in Den Haag. Daardoor is de VNACS in staat vragen die spelen in de Landen te beantwoorden en onderwerpen te verbinden aan de juiste departementen en andere aanspreekpunten. De VNACS handelt hierin proactief met oog voor de beleidsprioriteiten die zijn gesteld. De VNACS beschikt over relevante kennis en een netwerk waarmee zij zicht heeft op relevante politieke, bestuurlijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen en deze ook kan duiden. De VNACS onderhoudt dan ook een breed netwerk met: autoriteiten in de landen, maatschappelijke organisaties, sleutelspelers in het bedrijfsleven, toezichthouders, (internationale-) organisaties en medewerkers van de Haagse vakdepartementen. Verder is de VNACS als platformbouwer actief en zichtbaar in het bij elkaar brengen van relevante partijen binnen de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld maar ook met betrekking tot thema’s zoals veiligheid & crisisbeheersing of op sectoren zoals toerisme. Ook heeft de VNACS een belangrijke rol en taak bij de totstandkoming en uitvoering van het crisisbeheersingsplan waarin de rolverdeling tussen actoren in de landen en Nederland worden vastgelegd in geval van crisis. Bezoeken van Nederlandse bewindslieden en andere autoriteiten aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden voorbereid en begeleid vanuit de Vertegenwoordiging. Daarnaast voert de VNACS een aantal consulaire taken uit, faciliteert zij verkiezingen in Europees Nederland voor stemgerechtigden in de Landen en zorgt zij voor de eerste opvang en doorverwijzing van Europese Nederlanders in nood. De VNACS bestaat uit drie vestigingen in de Caribische landen van het Koninkrijk en kent een bezetting van ongeveer 25 fte. Elk kantoor richt zich op het land waarin het gevestigd is. Voor de drie landen tezamen is één Vertegenwoordiger aangesteld, die vanuit Willemstad opereert.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De democratie versterken, de grondrechten van mensen bewaken en het openbaar bestuur in goede banen leiden; daar zet het ministerie van BZK zich elke dag voor in. Hiermee bouwen wij aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega’s die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega’s met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Solliciteren

Solliciteren via Werken bij de Rijksoverheid

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ton van den Berg

+599 9 5174350

Leila do Rosário Costa

+599 9 5100477